GEMA™ Compatible PI-1 Injector Parts

Categories: ,
  • Description

Description


KEY BRS PART PART DESCRIPTION
1 BG39.0312 BG110312 HOSE CONNECT
2 BG39.0304 BG110304 SLEEVE INSERT – TIVAR
2 BG39.0304-01 BG110304-01 SLEEVE INSERT – TEFLON
3 BG39.6701 BG106701 QUICK DISCONNECT 6 mm, 1/8″
3 BG39.6702 BG106702 QUICK DISCONNECT 8 mm, 1/8″
4 BG39.6513 BG106513 CHECK VALVE
5 BG39.6514 BG106514 NIPPLE
6 BG39.4627 BG114627 ELBOW
7 BG39.0306 BG110306 O-RING
8 BG39.3635 BG123635 INJECTOR JET (old p/n 114628)
Print Friendly, PDF & Email