GEMA™ Compatible AP and HP Gun Parts PARTS

Categories: ,
  • Description

Description


KEY BRS PART PART DESCRIPTION
BG39.0901 BG000901 MANUAL HANDGUN
BG39.0201 BG000201 MANUAL HANDGUN
BG39.0207 BG000207 AUTOMATIC GUN
1 BG39.6812 BG106812 GLAND BOLT
2 BG39.0446 BG000446 GASKET
3 BG39.0420 BG000420 HOSE CONNECTION
4 BG39.0442 BG000442 MICRO SWITCH
5 BG39.0091-01 BG000191-01 FLAT SPRAY MUZZLE N/A
5 BG39.0191-02 BG000191-02 FLAT SPRAY NOZZLE N/A
6 BG39.6829 BG106829 ROUND SPRAY MUZZLE N/A
7 BG39.6836 BG106836 UNION NUT
8 BG39.6810 BG106810 KNOB
9 BG39.6817 BG106817 DEFLECTOR ROD 15″
9 BG39.6818 BG106818 DEFLECTOR ROD 17″
9 BG39.6819 BG106819 DEFLECTOR ROD 21″
10 BG39.6839 BG106839 DEFLECTOR TIP 12 mm (000708)
10 BG39.6840 BG106840 DEFLECTOR TIP 16 mm (000709)
10 BG39.6841 BG106841 DEFLECTOR TIP 20 mm (000710)
10 BG39.6842 BG106842 DEFLECTOR TIP 24 mm (000711)
11 BG39.0431 BG000431 PLUG FOR CABLE
12 BG39.0421 BG000421 GLAND FOR CABLE
13 BG39.0423 BG000423 STRAIN RELIEF
14 BG39.0432 BG000432 HANDGUN CABLE N/A
15 BG39.3636 BG003636 CLIP
16 BG39.3634 BG003634 SOCKET ON AUTO GUN
17 BG39.0707 BG000707 DEFLECTOR ROD 5″
18 BG39.0431 BG000431 PLUG FOR CABLE
19 BG39.3633 BG003633 PLUG FOR AUTO CABLE
20 BG39.3630 BG003630 AUTO GUN CABLE N/A
Print Friendly, PDF & Email